Szkoła muzyczna w Poznaniu odpowiednia dla Twojego dziecka

Rozwijanie swoich talentów nierozerwalnie łączy się z odpowiednią edukacją. W zależności od predyspozycji artystycznych, warto wybrać odpowiednią szkołę. Zdolnościom muzycznym odpowiada uczęszczanie na zajęcia, jakie oferuje szkoła muzyczna w Poznaniu. Oczywiście, nie zwalnia to z obowiązku ukończenia szkoły o charakterze nauczania ogólnego. Wynika to z obowiązku szkolnego, który obowiązuje w naszym kraju i który mówi o tym, że obowiązkowe jest ukończenie szkoły na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym. W związku z tym, jeśli dziecko jest w wieku 6 ? 16 lat, zajęcia w szkole muzycznej powinny stanowić dodatek do obowiązkowych lekcji. Tak jest w przypadku szkoły muzycznej I-go stopnia. Uczęszczają do niej uczniowie właśnie w wieku 6 ? 16 lat i biorą udział w praktycznych zajęciach o charakterze indywidualnym. Zajęcia takie odbywają się 2 razy w tygodniu i dotyczą nauki gry na instrumencie, które uprzednio dziecko samo wybrało i względem, które wykazuje pewne zdolności muzyczne. W przypadku szkoły muzycznej I-go stopnia, istnieje możliwość uczęszczania do placówki, która łączy w sobie naukę z przedmiotów artystycznych, w tym wypadku ? muzycznych, jak i ogólnych obowiązujących w zakresie szkoły podstawowej. Są to ogólnokształcące szkoły muzyczne I-go stopnia. W związku z tym, wszystkie te placówki, które nauczają tylko przedmiotów związanych z muzyką, nazywane są szkołami popołudniowymi. Bierze się to z faktu, że na zajęcia do tych szkół uczniowie uczęszczają popołudniami, po powrocie z ogólnej szkoły podstawowej. Takie możliwości daje szkoła muzyczna w Poznaniu.

Tak, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych szkół, również szkoły artystyczne posiadają pewne szczeble edukacji, po których uczniowie się wspinają. Następna, zaraz po szkole muzycznej I-go stopnia jest szkoła muzyczna w Poznaniu II-go stopnia. Uczęszczać mogą do niej uczniowie w wieku 10 ? 21 lat. Mogą zapisać się do niej uczniowie, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z edukacją muzyczną. Wówczas, są oni przyjmowani do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a nie, jak ma to miejsce w przypadku osób po szkole muzycznej II-go stopnia, egzamin. Taka placówka kończy się uzyskaniem tytułu dyplomowego po wcześniejszym zdaniu egzaminu dyplomowego. Rodzaj uzyskanego zawodu wynika z ukończonego wydziału. Wybrać można spośród czterech:

  1. wydział rytmiczny trwający 6 lat i owocujący uzyskaniem tytułu nauczyciela rytmiki

  2. wydział lutniczy trwający 6 lat i owocujący uzyskaniem tytułu muzyk-lutnik; warto wiedzieć, że wydział znajduje się tylko w jednej szkole w kraju, jaką jest szkoła muzyczna w Poznaniu (Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II-go stopnia)

  3. wydział instrumentalny trwający 6 lat i owocujący zdobyciem tytułu muzyk-instrumentalista

  4. wydział wokalny ? najkrótszy, bo trwający 4 lata i kończący się uzyskaniem tytułu muzyk-wokalista

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie w każdej szkole muzycznej II-go stopnia znajdują się wszystkie 4 wydziały. Jedynie wydział instrumentalny znajduje się w każdej szkole. W przypadku pozostałych, ich funkcjonowanie zależy od wielkości szkoły. Jedynie wydział lutniczy stanowi wyjątek, bowiem, jak zostało to wcześniej wspomniane, tylko szkoła muzyczna w Poznaniu ma go w swojej ofercie edukacyjnej. Na wydziałach wokalnym i instrumentalnym nauka odbywa się w trybie indywidualnym. Dodatkowo, obowiązują uczniów lekcje o charakterze czysto teoretycznym. Są to m.in. zajęcia z kształcenia słuchu, historii i literatury muzyki, zasad muzyki, nauki akompaniamentu oraz harmonii. Również i w przypadku szkół muzycznych II-go stopnia istnieje możliwość wyboru charakteru nauki ? albo tylko w szkołach popołudniowych, albo w ogólnokształcącej szkole muzycznej II-go stopnia, która realizuje program nauczania z gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Ostatnim szczeblem nauczania w zakresie muzyki są szkoły wyższe. Warunkiem dostania się do akademii muzycznej bądź na uniwersytet muzyczny jest posiadanie świadectwa dojrzałości i zdanie egzaminu maturalnego. Należy także posiadać umiejętności na poziomie szkoły muzycznej II-go stopnia. Nie jest jednak wymagane posiadanie dyplomy takiej szkoły.

Warto rozwijać swoje zdolności muzyczne poprzez odpowiednią edukację. Takie szkoły dają większe możliwości zapisania się do chóru, zespołu kameralnego albo orkiestry. Ponadto, edukują uczniów w kierunku kultury. Szczególnie szkoły muzyczne I-go stopnia biorą czynny udział w procesach kulturotwórczych w swoich regionach. Są bowiem podmiotami odpowiedzialnymi za organizację rozmaitych festiwali, koncertów, konkursów muzycznych itp. Jeśli już jesteśmy przy podmiocie odpowiedzialnym za pewne kwestie,t o być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że szkoły artystyczne są w Polsce podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa narodowego. Zupełnie inaczej jest w przypadku szkół tradycyjnych, które podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej lub Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w zależności od tego, czy jest to szkoła wyższa, czy nie).

Jedyną przeszkodą w odbywaniu nauki w szkołach muzycznych może stanowić fakt, że nie znajdują się one w każdej miejscowości. Wynika to z faktu, że nie ma takiego obowiązku jak w przypadku zwykłych (nie artystycznych) szkół. Jednak nie można narzekać na ich całkowity brak. Do szkoły znajdującej się w jednej miejscowości, można dojeżdżać z innych, okolicznych. Zupełnie żadnych przeszkód z ich znalezieniem nie ma w przypadku większych miast. Istnieje bowiem szkoła muzyczna w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Częstochowie i wielu innych miastach. Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły muzyczne I-go stopnia stanowią w Polsce aż 70% wszystkich szkół artystycznych! A zatem warto pomóc własnemu talentowi wybierając odpowiednie szkoły. Z pewnością zaowocuje to w przyszłości. Po ukończeniu szkoły muzycznej, z powodzeniem można zostać sławnym muzykiem. A już na pewno można prowadzić działalność kulturową ściśle związaną ze sferą muzyczną. Ponadto, tego rodzaju szkoły szeroko otwierają drzwi do czynnej działalności w rozmaitych chórach, orkiestrach czy zespołach kameralnych.